Loading..

Please wait....

Изчислителни машиниПоръчай

Изчислителни машини


10/06/2020


Основа за доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юни 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на изчислителни машини в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Изчислителни машини, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на изчислителни машини в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.